UBN

Regulamin

FEDERACJI UNDERGROUND BOXING NIGHT

 • 1

FORMUŁA UNDERGROUND BOXING NIGHT

– jest to sportowa rywalizacja dwóch zawodników. Walki odbywają się w formule bokserskiej lub k1.

 • 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. a) Regulamin – niniejszy regulamin, który opracowano m.in. na podstawie regulaminu

Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego.

 1. b) Federacja UNDERGROUND BOXING NIGHT

 – podmiot dobrowolnie zrzeszający Zawodników

uprawiających sporty walki, organizujący lub zlecający organizację Turniejów

UNDERGROUND BOXING NIGHT, w ramach których to turniejów Zawodnicy rywalizują na zasadach

UNDERGROUND BOXING NIGHT prowadząc walkę w stójce,

wg zasad i reguł opisanych w niniejszym Regulaminie.

 1. c) Turniej UNDERGROUND BOXING NIGHT

– zawody sportowe organizowane przez Organizatora, w ramach

formuły UNDERGROUND BOXING NIGHT

w systemie pucharowym (Zawodnik przegrywający walkę odpada

z turnieju) lub złożone z walk indywidualnych. Turniej co do zasady organizowany

jest celem wyłonienia jednego zwycięzcy, który otrzymuje wyznaczoną przez

Organizatora nagrodę.

Liczba zawodników biorących udział w turnieju może wynosić od 4 (czterech)

Zawodników do maksymalnie16 (szesnastu) Zawodników,

 1. d) Organizator – Federacja UNDERGROUND BOXING NIGHT

lub inny podmiot zatwierdzony przez Federację

UNDERGROUND BOXING NIGHT

do organizowania zawodów, na zasadach UNDERGROUND BOXING NIGHT

zgodnych z

niniejszym Regulaminem,

 1. e) Regulamin Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT – opracowany przez Organizatora zbiór zasad, reguł

obowiązujący i dotyczący Zawodników biorących udział w danym Turnieju

UNDERGROUND BOXING NIGHT.

 1. f) Zawodnik – bokser, pięściarz uprawiający– dobrowolnie zrzeszony w

Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT

 1. g) Sekundant – osoba asystująca i udzielająca Zawodnikowi

pomocy, wskazówek podczas przerw między rundami oraz przed i po walce

 1. h) Cutman – osoba wyznaczona przez Organizatora Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT,

zaakceptowana przez Federację UNDERGROUND BOXING NIGHT

odpowiedzialna za zapobieganie i czasowe

ograniczenie powstałych u Zawodnika urazów czy uszkodzeń. Cutman zajmuje się

również przygotowaniem Zawodnika do walki poprzez zabezpieczenie jego rąk oraz

wtarcie zaakceptowanych przez Organizatora substancji (na bazie wazeliny)

zabezpieczających skórę twarzy przed pęknięciami. Cutman w trakcie walki podczas

przerw zapobiega i minimalizuje skutki ewentualnych urazów powstałych u

Zawodnika np. obrzęków, krwawienia z nosa oraz rozcięć skóry.

 1. i) Bandażowanie/tejpowanie dłoni – ustalony i zaakceptowany przez Organizatora sposób

zabezpieczenia dłoni, nadgarstka oraz ścięgien przed urazami, które mogą powstać

podczas walki. Każdorazowo bandażowania rąk Zawodnika dokonuje Cutman

powołany przez Organizatora Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT

przy użyciu materiałów

dostarczonych lub zatwierdzonych przez Organizatora.

 1. j) Lekarz Turnieju– osoba zatwierdzona przez Organizatora Turnieju

UNDERGROUND BOXING NIGHT

posiadająca aktualne uprawnienia wykonywania zawodu lekarza lub ratownika medycznego na terenie

RP oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do oceny stanu zdrowia

Zawodnika jego urazów powstałych podczas walki i ewentualnego ich wpływu na

zdrowie Zawodnika, w tym zdolność kontynuowania walki, w sposób niezagrażający

zdrowiu Zawodnika. Lekarz Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT

posiada uprawnienie do wydania

rekomendacji, co do przerwania walki ze względu na urazy (kontuzję) Zawodnika.

 1. k) Sędzia Główny Turnieju– sędzia czuwający nad prawidłowym przebiegiem Turnieju

w tym przestrzeganiem zasad Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT

oraz niniejszego Regulaminu.

 1. l) Sędzia ringowy – sędzia prowadzący walkę w miejscu walki (np. ringu).

ł) Sędzia czasowy – sędzia odpowiedzialny za odmierzanie czasu poszczególnych rund i

przerw między rundami oraz w razie potrzeby asystujący w odliczaniu czasu

wyliczania Zawodnika na polecenie i pod nadzorem przez Sędziego ringowego.

 1. m) Delegat Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT

– osoba wyznaczona przez Federacje UNDERGROUND BOXING NIGHT

do

czuwania nad prawidłowością organizacji i przebiegu Turnieju w świetle zasad

UNDERGROUND BOXING NIGHT

.

 1. n) Komisja Odwoławcza – komisja złożona z Delegata Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT,

przedstawiciela Organizatora oraz Sędziego Głównego rozpatrująca protesty zgodnie z

Regulaminem,

 1. o) Rules meeting – spotkanie Zawodników biorących udział w Turnieju GROMDA oraz

sekundantów Zawodników z przedstawicielem Organizatora, Sędzią Głównym i

Cutmenami celem omówienia zasad walk w formule GROMDA, szczegółowych

zasad i reguł obowiązujących na danym Turnieju GROMDA,

 • 3

Ogólne zasady

 1. Niniejszy Regulamin sportowy obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w

profesjonalnym współzawodnictwie w ramach FORMUŁY UNDERGROUND BOXING NIGHT

zrzeszone w

Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT

.

 1. Rywalizacja sportowa w formule UNDERGROUND BOXING NIGHT

odbywa się w ramach turniejów

organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Szczegółowe decyzje związane z przebiegiem TURNIEJU podejmuje Organizator,

podając do wiadomości tzw. Regulamin TURNIEJU.

 1. Turnieje organizowane pod szyldem UNDERGROUND BOXING NIGHT

muszą być zgodne z zasadami

określonymi w niniejszym Regulaminie.

 1. Zawodnicy są konfrontowani z podziałem na kategorie wagowe.
 2. Losowanie par turniejowych i ustalenie tzw. drabinki turniejowej odbywa się

najpóźniej na 24 godziny prze datą Turnieju (terminem walk turniejowych). W

ceremonii losowania par turniejowych (ustalania drabinki turniejowej) mogą brać

udział Zawodnicy oraz ich sekundanci. Losowanie przeprowadza organizator.

 1. W ramach turniejów, poza rywalizacją turniejową (systemu pucharowego) mogą być

również organizowane tzw. walki dodatkowe lub ekstra fights wg reguł UNDERGROUND BOXING NIGHT.

 1. W sytuacji rezygnacji Zawodnika z dalszej rywalizacji w Turnieju lub odwołania

Zawodnika z Turnieju z powodu kontuzji Organizator, celem zapewnienia dalszej

rywalizacji turniejowej w jego miejsce wyznacza do Turnieju innego Zawodnika.

 • 4
 1. Walki turniejowe odbywają się w ringu, klatce, ringo-klatce bądź platformie lub

innym miejscu zatwierdzonym każdorazowo przez Organizatora. Miejsce walki

zapewniać ma bezpieczne warunki sportowej rywalizacji Zawodników.

 1. Miejsce walki musi być wydzielone, np. za pomocą lin, siatki, snopków siana lub słomy powinno być o wymiarach nie

mniejszych niż 9 m2

(metrów kwadratowych) i nie większej niż 16 m2

(metrów

kwadratowych).

 1. Każdorazowo przed zawodami i doraźnie przed walką, miejsce walki musi być

sprawdzone pod względem bezpieczeństwa Zawodników oraz widzów i uznane jako

bezpieczne przez Sędziego Głównego Turnieju lub Sędziego ringowego .

 1. W szczególności miejsce walki, powinno:
 2. a) być wydzielone i oddzielone od publiczności i innych osób postronnych,
 3. b) w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od brzegu miejsca walki nie powinny

znajdować się niezabezpieczone elementy mogące stanowić zagrożenie dla

Zawodników,

 1. c) mieć gładką powierzchnie np. gąbczastą umożliwiające się swobodne

przemieszczanie Zawodnikom,

 1. d) wyznaczone miejsca dla Zawodników (np. narożniki lub inne), w których

Zawodnicy czekają na rozpoczęcie walki oraz w razie potrzeby udzielana jest

im pomoc przez sekundantów, lub Zawodnicy przebywają w trakcie przerw

pomiędzy rundami,

 1. e) miejsca neutralne (np. narożniki lub inne) przeznaczone do przebywania

Zawodników, w sytuacjach wskazanych przez Sędziego ringowego,

 1. Każdorazowo decyzję o miejscu prowadzenia walk turniejowych podejmuje

Organizator, który może w tym celu wykorzystać np. ring bokserski.

 • 5
 1. W turnieju mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy zrzeszeni w Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT ,posiadający aktualne badania lekarskie, którzy

zostaną indywidualnie zaproszeni do turnieju przez Organizatora,.

 1. Zawodnicy w ramach Turnieju toczą tzw. walki turniejowe, w systemie pucharowym,

to znaczy przegrywający Zawodnik odpada z turnieju, a zwycięzca przechodzi dalej.

Zwycięzca walki turniejowej awansuje do kolejnej walki turniejowej, z zastrzeżeniem

ust. 3 i następnych.

 1. W sytuacji, gdy stan zdrowia (kontuzja) Zawodnika wygrywającego walkę nie

pozwala na przystąpienie do kolejnej walki, decyzją Sędziego Turnieju po konsultacji

z Lekarzem Turnieju, Zawodnik ten pomimo wygranej może zostać odwołany decyzją

Sędziego Głównego Turnieju z dalszego udziału w turnieju.

 1. Zawodnik może również sam zrezygnować z dalszego uczestniczenia w turnieju na

każdym jego etapie, np. ze względu na powstałą kontuzję. W takiej sytuacji

Zawodnikowi ani sekundantom nie przysługuje protest, o którym mowa w ust. 5

poniżej.

 • 7
 1. Walki w ramach turnieju odbywają się na zasadach bokserskich (boksu zawodowego)
 2. Prezentacja i ważenie Zawodników odbywa się w dniu poprzedzającym Turniej (walki turniejowe).
 3. Przed Turniejem, w dniu prezentacji Zawodników i ich oficjalnego ważenia

Organizator, zobowiązany jest przeprowadzić Rules meeting, w ramach którego

zostaną omówione wszystkie istotne kwestie związane ze sportową rywalizacją, w

ramach danego Turnieju oraz sprawy organizacyjne.

 1. Zabezpieczenia rąk Zawodników przed walką dokonują Cutmeni przy użyciu

materiałów zapewnionych i dostarczonych przez Organizatora.

 • 8

Wyposażenie i strój Zawodnika

 1. Zawodnicy mogą przystępować do walki wyłącznie w strojach regulaminowych, które

zapewnia Organizator. Zawodnik może mieć nie zgoloną brodę tylko za zgodą

Sędziego ringowego lub Sędziego Głównego Turnieju. Długie włosy Zawodnika

muszą być związane według wytycznych Sędziego ringowego, zabrania się

stosowanie ozdób mogących stwarzać zagrożenie. Zawodnik przystępujący do walki

musi być czysty i schludny.

 1. Zawodnicy podczas walki powinni:
 2. a) używać ochraniacza na szczękę
 3. b) mieć założone suspensoria,
 4. c) mieć założone przekazane przez Organizatora spodenki startowe,
 5. d) mieć niczym nie osłonięty korpus,
 6. e) walczyć bez żadnych ozdób jak np.: łańcuszki, wisiorki, kolczyki, bransolety, czy

inne twarde przedmioty zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu Zawodników.

 1. Buty Zawodników powinny być: miękkie, o gładkich podeszwach, bez kolców lub

wybrzuszeń czy elementów mogących stanowić zagrożenie.

 1. Podczas walki nie zezwala się na pokrywanie ciała lub twarzy Zawodnika żadną

substancją, z wyjątkiem wazeliny na twarzy w ilości zaakceptowanej przez sędziego

ringowego, celem zabezpieczenia powstałych urazów czy kontuzji.

 1. Zawodnik podczas walki powinien nosić ochraniacz na szczękę. Zaleca się aby każdy

z Zawodników wyposażony był w dodatkowy ochraniacz na zęby. W przypadku braku

posiadania zapasowego ochraniacza, każde uszkodzenie używanego przez Zawodnika

ochraniacza będzie skutkowało wykluczeniem Zawodnika z dalszej rywalizacji

(werdykt przegrana przez dyskwalifikację).

 1. Co do zasady, Zawodnicy mogą mieć na ciele malowanych/wyklejanych reklam.
 2. Sędzia ringowy sprawdza zgodność i kompletność wyposażenia Zawodnika przed

walką. Sędzia w razie stwierdzenia uchybień może nakazać uzupełnienia

wyposażenia, a w razie odmowy uzupełnienia czy utrzymującej się niekompletności

Sędzia może zdyskwalifikować Zawodnika (werdykt przegrana przez

dyskwalifikację).

 1. Organizator zapewnia Zawodnikom wyłącznie spodenki startowe (spodenki

bokserskie) oraz stroje ewentualnie (tj. koszulki, dres sportowy, czapeczki), w których Zawodnicy

będą brać udział w działaniach organizowanych przez Organizatora promujących

wydarzenie sportowe (Turniej) typu prezentacja Zawodników, ważenie, trailery,

treningi medialne czy tzw. face off.

 1. Dodatkowo Organizator w ramach wyposażenia narożnika podczas walki

Zawodnikowi zapewnia pełną obsługę Cutmana,

 1. Pozostałe wyposażenie Zawodnika podczas walki m.in., ochraniacz na szczękę,

suspensorium, buty, bidony na wodę, ręczniki Zawodnik zobligowany jest zapewnić

sobie we własnym zakresie.

 • 9
 1. Każdy Zawodnik biorący udział w Turnieju ma obowiązek

aktualne badania lekarskie jednoznacznie potwierdzające zdolność do toczenia

walk bokserskich oraz k1.

 1. Zawodnik zobowiązany jest posiadać również ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w dniu walki obejmujące SPORTY

EKSTREMALNE. Koszty ubezpieczenia Zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

 • 10

Przebieg rywalizacji

 1. Zawodnicy, po wywołaniu przez spikera do walki na miejsce walki udają się w

asyście osób wyznaczonych przez Organizatora. Po uzgodnieniu z Organizatorem

dopuszcza się w tle muzykę, wybraną/dostarczoną przez Zawodnika, co najmniej na

24 godziny przed walką. Utwór muzyczny, musi swym charakterem wpisywać się w

8 | S t r o n a

widowisko i nie może być obraźliwy, nawoływać do nienawiści czy propagować

niedozwolone treści. Ostateczną decyzję, o tym czy przekazany utwór muzyczny

zostanie wykorzystany przy wyjściu podejmuje Organizator.

 1. Po prezentacji Zawodników w miejscu walki, Zawodnicy oczekują w swoich

narożnikach (wyznaczonych miejscach) na wezwanie arbitra. Po wezwaniu witają się

z przeciwnikiem, wysłuchują uwag sędziego, na jego polecenie wracają do swoich

narożników (wyznaczonych miejsc).

 1. Zawodnicy podczas walki zobowiązani są przestrzegać zasad sportowej rywalizacji, w

tym zasad fair – play w stosunku do przeciwnika, sekundantów, sędziów i

publiczności.

 1. W ramach każdej walki musi zostać wyłoniony jeden zwycięzca. Walka może

zakończyć się werdyktem:

 1. a) nokautem (KO),
 2. b) technicznym nokautem (TKO),
 3. c) dyskwalifikacją (DISQ),
 4. d) poddaniem (RTD),

e)wygraną na punkty

 1. Walkę (rundę) rozpoczyna komenda sędziego ringowego „boks”.
 2. Komenda sędziego ringowego „stop” przerywa walką. Każdy Zawodnik ma

obowiązek bycia gotowym do obronny przez cały czas przebywania w miejscu walki

(ringu) tj. utrzymywać koncentrację i bronić się nawet po komendzie „stop”. Po

komendzie „stop” Zawodnicy wznawiają walkę na komendę sędziego ringowego

„boks”.

 1. Sędzia ringowy może również używać komendy „break”, co oznacza, że Zawodnicy

przerywają walkę (klincz), każdy cofa się o krok, po czym mogą wznowić walkę bez

komendy.

 1. Zawodnik nie ma prawa kwestionować decyzji sędziego, w sytuacji uporczywego

niestosowania się do komend i poleceń sędziego ringowego, Zawodnik może zostać

zdyskwalifikowany (werdykt przegrana przez dyskwalifikację).

 1. Wyłącznie według swego uznania, adekwatnie do zachowania Zawodnika

sprzecznego z zasadami i/lub Regulaminem Sędzia ringowy może wezwać Zawodnika

do zaprzestania naruszeń zasad/Regulaminu – tzw. upomnieniem. W razi dalszych

naruszeń lub niewłaściwych zachowań Zawodnik otrzymuje od Sędziego ringowego

ostrzeżenie. Trzecie ostrzeżenie Zawodnika w walce powoduje automatyczną

dyskwalifikację danego Zawodnika (werdykt przegrana przez dyskwalifikację).

 1. [i]Po sygnale kończącym rundę Zawodnicy udają się do swoich narożników.
 2. Po ogłoszeniu werdyktu Zawodnicy dziękują przeciwnikowi, jego sekundantowi,

sędziemu i publiczności i następnie opuszczają miejsce walki (ring).

 1. Zawodnik nie ma prawa opuścić miejsca walki (ringu) przed ogłoszeniem werdyktu.

Zawodnik, który bez obiektywnie uzasadnionej przyczyny opuści miejsce walki (ring),

może zostać ukarany z natychmiastową dyskwalifikacją włącznie – decyzję podejmuje

Sędzia ringowy.

 1. Zawodnik po walce nie może przebywać w miejscu walki (ringu) dłużej, niż to

wynika z ogólnie przyjętych zasad. W przeciwnym przypadku Zawodnik może

podlegać ukaraniu, w tym może zostać zdyskwalifikowany – decyzję podejmuje

Sędzia ringowy.

 1. Podczas walki, w miejscu walki (ringu) mogą przebywać wyłącznie rywalizujący

zawodnicy oraz sędzia ringowy. Zabrania się wchodzenia komukolwiek, poza sędzią

ringowym i Zawodnikami, do miejsca walki (ringu) podczas trwania rundy. W

przypadku wejścia do miejsca walki (ringu), wewnątrz lub na zewnątrz lin ringu lub

wyznaczonego miejsca walki, kogokolwiek z ekipy Zawodnika (sekundantów) w

czasie trwania rundy, walka zostaje przerwana, a Zawodnik, którego członek ekipy

wszedł na ring (miejsce walki) przegrywa przez dyskwalifikację.

 1. Lekarz Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT w czasie rozgrywania walk musi znajdować się w

wyznaczonym dla niego miejscu oraz pozostawać w gotowości by wyrazić swoje

zdanie (na prośbę Sędziego ringowego), co do możliwości kontynuowania walki przez

kontuzjowanego Zawodnika – Lekarz Turnieju swoją opinię podaje do wiadomości

sędziego ringowego.

 • 11

Dozwolone techniki uderzenia oraz niedozwolone ciosy i zachowania zakazane.

 1. Dozwolonymi ciosami są ciosy (proste, z dołu, sierpowe) zadawane przednią częścią

zamkniętej pięści w przednie i boczne części głowy (do środka ucha) oraz tułowia,

powyżej pasa.

 1. Zawodnikowi nie wolno zadawać ciosów:
 2. a) bezpośrednio śródręczem (np. obrotowych back twist),
 3. b) z góry z wyskoku ( np. supermana),
 4. c) w tył głowy, w kark, w tylną część tułowia, np. nerki itp,
 5. d) poniżej pasa,
 6. e) głową, łokciami, , barkiem,
 7. f) przeciwnikowi posiadającemu trzy punkty podparcia np. dwie stopy i ręka, dwie

stopy i kolano,

 1. g) przeciwnikowi leżącemu, klęczącemu, powstającemu z maty,
 2. h) przytrzymując jednocześnie przeciwnika drugą ręką (Zawodnik przytrzymywany w

niedozwolony sposób ma prawo zadawać ciosy),

 1. i) po komendzie stop i po gongu kończącym rundę.
 2. Zawodnikowi nie wolno również:
 3. a) atakować oczu przeciwnika w żaden sposób,
 4. b) atakować krocza przeciwnika,
 5. c) atakować krtani przeciwnika, łapać krtani, przyduszać w klinczu przedramieniem

czy łokciem,

 1. d) wkładać palców dłoni w oczy, uszy, usta, nos czy rozcięcia przeciwnika,
 2. e) łapać ręką przeciwnika za twarz, szyję, uszy, włosy,
 3. f) gryźć, szczypać przeciwnika,
 4. g) łapać za spodenki, przewracać umyślnie,
 5. h) stosując uniki opuszczać głowy poniżej pasa,
 6. i) atakować z głową wysuniętą do przodu (przed stopy),
 7. j) przyciskać przeciwnika do lin, siana i narożnika ręką lub łokciem,
 8. k) wypychać przeciwnika na zewnątrz miejsca walki,
 9. l) rzucać przeciwnikiem, podstawiać nogi,
 10. m) nadeptywać na stopy przeciwnika,
 11. n) unikać walki,
 12. o) odwracanie się tyłem do przeciwnika,
 13. p) udawać kontuzji,
 14. q) atakować rywala, który znajduje się pod opieką Sędziego ringowego lub podczas

konsultacji lekarskich,

 1. r) atakować rywala po gongu kończącym rundę,
 2. s) intencjonalnie wypluwać ochraniacza szczęki,
 3. t) słowem lub gestem znieważać sędziego lub przeciwnika.
 4. Zabrania się Zawodnikom kierowania, wyciągania, prostowania ręki z otwartą dłonią

w stronę twarzy/oczu przeciwnika stwarzając tym samym zagrożenie urazu

przeciwnika. Zachowanie takie będzie regulaminowo karane (upomnieniem lub

ostrzeżeniem) przez Sędziego ringowego i w sytuacji notorycznego stwarzania

zagrożenia w ten sposób może doprowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji

Zawodnika naruszającego ten zakaz.

 1. Dopuszcza się prowadzenie walki w klinczu, Sędzia ringowy przerywa walkę

komendą „stop” w sytuacji zapięcia przez jednego z Zawodników klamry zapaśniczej.

 1. Podczas trwania walki dopuszczalne jest jedynie stosowanie: adrenaliny 1/1000 jako

środka hamującego krwawienie miejscowe oraz wazeliny.

 1. Zawodników podczas walki obowiązuje zakaz stosowania środków

farmakologicznych uznanych za dopingujące oraz substancji niebezpiecznych dla

przeciwnika lub zakazanymi przepisami obowiązującymi na terytorium RP.

 1. Każde niedozwolone w myśl niniejszego Regulaminu zachowanie Zawodnika lub

sekundanta, może skutkować udzieleniem przez Sędziego ringowego upomnienia,

ostrzeżenia lub prowadzić do dyskwalifikacji Zawodnika.

 • 12

Zatrzymywanie pojedynku:

 1. Sędzia ringowy jest jedyną osobą upoważnioną do zatrzymania i przerwania walki w

każdym momencie jego trwania. W celu podjęcia takiej decyzji może zasięgnąć

konsultacji Lekarza Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT.

 1. Tylko Sędzia ringowy i lekarz mogą w każdej chwili wejść do oktagonu, podczas

trwania pojedynku.

 1. Sędzia ringowy, sędziujący walkę, wydaje Zawodnikom komendy adekwatne do

przebiegu walki, zobowiązany jest rozpocząć wyliczanie Zawodnika, gdy Zawodnik:

 1. a) w wyniku prawidłowo zadanego dopuszczonego zasadami ciosu dotyka podłogi

miejsca walki (ringu) jakąkolwiek częścią ciała oprócz stóp (3 punkty kontaktu z

podłożem),

 1. b) oszołomiony zwisa na linach lub opiera się bez kontroli, nie podejmuje obrony,

(przyjmuje się, że 3 punktem podparcia jest kontakt liny, siano z ciałem Zawodnika),

 1. W przypadku konieczności wyliczania (pkt. 3) sędzia ringowy podaje komendę stop,

następnie słowem „one” rozpoczyna wyliczanie Zawodnika. Po słowie „one”

wstrzymuje wyliczanie i „sprawdza” – dopilnowuje by przeciwnik wyliczanego

Zawodnika zajął pozycję w neutralnym miejscu, z dala od wyliczanego. Sędzia

podejmuje dalsze wyliczanie dopiero wtedy, gdy przeciwnik w tym narożniku się

znajdzie. Sędzia ringowy wylicza Zawodnika odliczając w języku polskim co jedną

sekundę (odliczanie winno być skoordynowane z sędzią czasowym – sposób

sygnalizacji musi być uzgodniony przed zawodami)

. Jeśli po słowie „dziewieć” Zawodnik może kontynuować pojedynek,

sędzia komendą „boks” wznawia walkę. Jeśli natomiast Zawodnik nie jest zdolny do

walki, lecz stoi na nogach, przegrywa walkę przez TKO. Jeśli Zawodnik po słowie

„dziewieć” nie przyjął pozycji stojącej sędzia kończy wyliczanie słowem „dziesieć” i

wypowiada słowo „koniec”, kończąc walkę przez KO. Jeśli Zawodnik w czasie

wyliczania wstanie, a następnie bez przyjęcia ciosu znowu upadnie, sędzia ringowy

musi kontynuować liczenie, aż do „dziewieć” i ocenić czy Zawodnik jest gotowy do walki,

bądź przegrywa przez TKO lub KO (jak powyżej).

 1. Zawodnik, który upadł przypadkowo, bez ciosu, musi natychmiast wstać, wówczas

sędzia sprawdzi dłonie i zachowanie Zawodnika czy ten nie odniósł kontuzji i jest w

stanie kontynuować walkę i wznowi walkę bez wyliczania. Jeżeli Zawodnik nie

wstanie samodzielnie bądź nie będzie podejmował takich prób, sędzia rozpocznie

wyliczanie Zawodnika tak, jak wtedy, gdy otrzyma cios (pkt. 6 powyżej).

 1. W przypadku ciężkiego nokautu sędzia ringowy jest zobowiązany do

natychmiastowego przerwania walki (bez obowiązku wyliczania) oraz wezwania

lekarza do ringu i udzielenia w razie potrzeby pierwszej pomocy (wyjęcia ochraniacza

zębów i ułożenie Zawodnika w pozycji bezpiecznej).

 1. Sędzia jest zobowiązany zakończyć wyliczanie Zawodnika nawet jeśli w trakcie

wyliczania zakończyła się runda. Dotyczy to również ostatniej rundy walki. Innymi

słowy: gong kończący rundę nie może uratować Zawodnika znokautowanego w

żadnej z rund.

 1. Sędzia ringowy ma prawo przerwać walkę w każdej chwili, gdy tylko uzna, że dalsze

jej kontynuowanie może zagrażać zdrowiu Zawodnika lub obu Zawodników.

 1. Decyzja sędziego o przerwaniu i zakończeniu walki jest ostateczna i nie może być

zmieniona. Trzykrotne wyliczanie Zawodnika w jednej rundzie nie obliguje sędziego

do przerwania walki, jeśli jego zdaniem Zawodnik jest zdolny do kontynuowania

walki.

 • 13
 1. Zawodnik jest uznany za znokautowanego (przegrywa przez nokaut – KO), jeśli:
 2. a) został wyliczony przez sędziego ringowego do „10”,
 3. b) na skutek prawidłowo zadanego ciosu wypadł z miejsca walki (ringu) i nie

powrócił do niego przez 20 sekund,

 1. c) bez ciosu wypadł z miejsca walki| (ringu) i nie powrócił do niego przed

upływem 20 sekund.

 1. Zawodnik przegrywa przez techniczny nokaut (TKO), gdy:
 2. a) ulegnie kontuzji po otrzymaniu prawidłowo zadanego ciosu i nie może

kontynuować walki,

 1. b) sędzia ringowy przerwał walkę z powodu znaczącej (miażdżącej) przewagi

przeciwnika i kontynuowanie walki narażałoby życie Zawodnika,

 1. c) w trakcie wyliczania stanie na nogach, lecz nie jest zdolny do kontynuowania

walki,

 1. d) jeśli Zawodnik otrzyma silny cios poniżej pasa (który sędzia ringowy uzna za

nieumyślny), otrzymuje wg uznania sędziego ringowego do 5 minut czasu na

odpoczynek; jeśli po tym czasie odmówi kontynuowania walki – przegrywa

przez TKO.

 1. Zawodnik może przegrać przez dyskwalifikację w sytuacjach wskazanych w

Regulaminie. Sędzia ringowy jest zobowiązany do zdyskwalifikowania Zawodnika w

następujących przypadkach:

 1. a) automatycznie po trzecim ostrzeżeniu,
 2. b) gdy na skutek umyślnego faulu przeciwnik odniesie kontuzję uniemożliwiającą

kontynuowanie walki,

 1. c) jeśli sekundant któregoś z Zawodników w czasie trwania rundy- bez

wyraźnego polecenia sędziego ringowego – wejdzie do ringu, sędzia ringowy

zdyskwalifikuje Zawodnika,

 1. d) w każdym przypadku szczególnie niesportowego zachowania się Zawodnika

lub jego sekundanta,

 1. Zawodnik oraz jego sekundant mają prawo poddać walkę w każdym momencie walki,

a Sędzia ringowy ma obowiązek bezzwłocznie to poddanie przyjąć i zakończyć walkę.

Poddać walkę może:

 1. a) sekundant w trakcie trwania rundy – w celu poddania Zawodnika wrzuca do

ringu ręcznik w taki sposób, aby był on w zasięgu wzroku sędziego ringowego,

 1. b) sekundant w trakcie trwania przerwy – informując sędziego ringowego o braku

możliwości kontynuowania walki,

 1. c) Zawodnik – w celu poddania unosząc do góry rękę sygnalizuje sędziemu

ringowemu, że chce się do niego zwrócić. Sędzia ringowy w takim przypadku

niezwłocznie podaje komendę „stop” i wówczas Zawodnik poddaje się

mówiąc: „poddaję się”, przez podniesienie ręki lub inny jednoznaczny gest.

 • 14

Faule, kontuzje

 1. W sytuacji zastosowania przez Zawodnika w trakcie walki niedozwolonej techniki lub

zachowania nieuprawionego, do wyłącznej oceny Sędziego ringowego należy,

stwierdzenie czy zachowanie Zawodnika naruszającego zasady walki było

intencjonalne czy doszło do niego w tzw. ferworze walki (faul umyślny lub faul

nieumyślny).

 1. Jeśli zostanie popełniony faul to sędzia powinien:
 2. a) zatrzymać czas,
 3. b) sprawdzić stan zdrowia sfaulowanego Zawodnika,
 4. c) poinformować przeciwnika o tym, że wykonał faul, dokonać kwalifikacji faulu

(umyślny czy nieumyślny), w razie zakwalifikowania faulu jako umyślny, dać

ostrzeżenie lub dokonać dyskwalifikacji Zawodnika, jeżeli faul nie był pierwszym

w walce.

 1. W sytuacji wystąpienia faulu, sfaulowanemu w razie potrzeby przysługuje czas na

dojście do siebie. Zawodnikowi przysługuje do 5 minut przerwy na dojście do siebie

tylko po ciosie w krocze.

 1. Sędzia ringowy może zatrzymać walkę jeśli faul jest wyjątkowo drastyczny, faulujący

Zawodnik za taki faul może zostać od razu zdyskwalifikowany, bez konieczności

otrzymywania wcześniejszych ostrzeżeń.

 • 15
 1. W przypadku rozcięcia lub innej kontuzji Zawodnik odsyłany jest do narożnika

neutralnego, a o jego zdolności do dalszej walki decyduje Sędzia ringowy w

uzgodnieniu z Lekarzem Turnieju UNDERGROUND BOXING NIGHT. Sędzia czasowy zatrzymuje wówczas

czas na polecenie Sędziego ringowego, a wznawia odliczanie czasu po komendzie

„fight”.

 1. Zawodnik ma 5 minut podczas całej walki na pomoc techniczną lub cutmena (np. w

celu poprawy uzupełnienia, bandaży, wytarcie twarzy, przemywanie ochraniacza

szczęki, ).

 1. Jeśli podczas walki Zawodnik odniesie poważną kontuzję na skutek legalnego ataku

przeciwnika, to pojedynek zostaje przerwany. Kontuzjowany Zawodnik przegrywa

wtedy przez techniczny nokaut (TKO) – decyzją Sędziego ringowego.

 1. Jeśli poważna kontuzja jest wynikiem zamierzonego faulu, to faulujący Zawodnik

zostaje zdyskwalifikowany – decyzją Sędziego ringowego.

 1. Jeśli Zawodnik dozna kontuzji w momencie próby sfaulowania przeciwnika, to Sędzia

ringowy nie powinien podejmować żadnych akcji na jego korzyść. Kontuzja taka

powinna być traktowana jako wynik prawidłowego ataku.

 • 16
 1. W narożniku Zawodnika może przebywać maksymalnie dwóch sekundantów

posiadających oraz Cutman wyznaczony przez Organizatora.

 1. Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki, podczas

przygotowania do walki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

 1. W czasie przerwy miedzy rundami do miejsca walki (ringu) NIE może wejść

sekundant

 1. W czasie trwania walki (rundy) sekundanci muszą przebywać poza miejscem walki na

wyznaczonych miejscach. W czasie walki (rundy) sekundantom wolno udzielać

wskazówek Zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki z wyznaczonych miejsc, spoza

miejsca walki (ringu), przygotować sprzęt do udzielania pomocy podczas przerwy.

 1. W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:
 2. a) wchodzić do miejsca walki (ringu),
 3. b) poruszać się wokół miejsca walki (ringu), wchodzić na schody itp.
 4. c) manifestować swoje emocje w sposób niesportowy, uderzać w podest, krzyczeć
 5. d) używać niecenzuralnych słów pod adresem Zawodnika, przeciwnika lub Sędziego,

osób postronnych

 1. e) korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych),
 2. f) pomagać fizycznie Zawodnikowi bez zezwolenia Sędziego ringowego.
 3. W czasie trwania przerwy w walce sekundantom wolno:
 4. a) udzielać wskazówek dotyczących przebiegu walki,
 5. b) wykonywać czynności przyśpieszające regeneracje sił i odpoczynek Zawodnika,
 6. c) używać wody do picia
 7. d) pojemniki na wodę powinny być wyłącznie plastikowe i przeźroczyste (zakazuje

się pojemników szklanych lub metalowych)

 1. e) tamować krwawienie i zabezpieczać rozcięcie przed krwawieniem.
 2. W czasie trwania przerwy w walce sekundantom nie wolno:
 3. a) zwracać się bezpośrednio do Sędziego ringowego, przeciwnika czy jego

sekundantów,

 1. b) przechodzić do narożnika przeciwnej ekipy,
 2. c) podawać Zawodnikowi jakiegokolwiek wspomagania, mogącej stworzyć

niesportową przewagę lub narazić przeciwnika w postaci stałej lub lotnej (tabletki,

pastylki, inhalatory, spray, niedozwolone maści itp.),

 1. d) zaszywać i zlepiać rany powstałe w wyniku walki.
 2. Za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mogą być ukarani upomnieniem, ostrzeżeniem

oraz dyskwalifikacją. Mogą również spowodować ostrzeżenie czy dyskwalifikację ich

Zawodnika, decyzję w tym przedmiocie podejmuje Sędzia ringowy. Decyzja Sędziego

ringowego jest ostateczna i nie może być zmieniona.

 • 17

Protesty

 1. Przedstawiciel wskazany przez Zawodnika może złożyć protest w sprawach dotyczących

sposobu organizacji i przeprowadzenia TURNIEJU. Protest taki należy złożyć u Organizatora

Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT nadzorującego Turniej najpóźniej do pół godziny od zakończenia Turnieju Protest powinien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie.

 1. Przedmiotem protestu nie mogą być decyzje podjęte przez Sędziego ringowego

dotyczące lub mające wpływ na wynik walki (oficjalnie ogłoszony werdykt). Protesty

takie zostaną odrzucone.

 1. Przedstawiciel Federacji UNDERGROUND BOXING NIGHT lub, jeśli wymagają tego okoliczności, Komisja

Odwoławcza rozstrzyga protest w terminie do 14 dni licząc od daty złożenia protestu,

oddalając go lub uwzględniając.

REGULAMIN

TURNIEJU UNDERGROUND BOXING NIGHT

    1.Organizator ogłasza TURNIEJ UNDERGROUND BOXING NIGHT (dalej Turniej), którego nagroda  dla zwycięzcy to przelot Warszawa-Chicago-Warszawa, Zakwaterowanie, Treningi w Champion Factory Boxing Gym.

 1. TURNIEJ UNDERGROUND BOXING NIGHT organizowany jest z zachowaniem zasad i reguł wynikających z regulaminu FEDERACJI UNDERGROUND BOXING NIGHT dostępnego na stronie federacji www.undergroundboxing.com
 2. Zwycięzca TURNIEJU UNDERGROUND BOXING NIGHT zostanie wyłoniony spośród 8 zawodników.
 3. Zwycięzcą TURNIEJU UNDERGROUND BOXING NIGHT zostanie zawodnik, który

wygra walkę finałową TURNIEJU UNDERGROUND BOXING NIGHT

 1. Udział w Turnieju jest dobrowolny.
 2. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w turnieju powinna zgłosić się do udziału w turnieju

przy pomocy formularza dostępnego na stronie undergroundboxing.pl.

 1. Przyjęcie przez Organizatora formularza zgłoszeniowego nie stanowi przyrzeczenia

zaproszenia do turnieju, ani zawarcia umowy cywilnoprawnej.

 1. Zaproszenie do udziału w TURNIEJ www.undergroundboxing.pl skierowane jest do osób (mężczyzn) w

wieku od 18 do 48 lat (wg. daty zgłoszenia) zdrowych i wysportowanych. Preferowane będą

zgłoszenia zawodników czynnie uprawiających sporty walki, posiadających umiejętności

prowadzenia walki w stójce, na zasadach bokserskich. Walki będą prowadzone na zasadach

boksu

 1. Organizator w ramach TURNIEJU UNDERGROUND BOXING NIGHT zaprosi po 8 wybranych przez siebie zawodników. Zaproszenie osoby do Turnieju nie może

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń, a udział Zawodnika w Turnieju jest

uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków opisanych w Regulaminie, w tym m.in.

pozytywnego przejścia badań lekarskich.

 1. Każdy z zawodników biorących udział w Turnieju podpisze z Organizatorem

Wymagane oświadczenie prawem zgody oraz przeniesienie praw do wizerunku zawodnika, wymagane zwyczajowo na potrzeby promocji i organizacji Turnieju, w tym prowadzonej transmisji TV w Internecie oraz

inne obowiązki stron, w szczególności zobowiązanie zawodnika do udziału w Turnieju.

 1. Walki turniejowe oraz walka finałowa będą prowadzone według zasad opisanych w

Regulaminie UNDERGROUND BOXING NIGHT

, z tym że:

 1. a) miejscem walk będzie arena, z snopkami siana ułożonymi i odpowiednio zabezpieczonymi zamiast lin i wyznaczonymi czterema narożnikami

(dwa dla zawodników i dwa neutralne),

 1. b) walki będą prowadzone systemem 3 (cztery) rundy po 2 (dwie) minuty
 2. c) walkę wygrywa zawodnik, który pokona przeciwnika przez wygrana na punkty, KO, TKO, podanie lub którego przeciwnik zostanie dyskwalifikowany.
 3. Prezentacja, ważenie zawodników oraz losowanie par pucharowych – tzw. ustalenie drabinki

turniejowej odbędzie się oficjalnie, w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin walk

turniejowych. Tego dnia zorganizowane zostaną również spotkania „Rules meeting”, w

ramach których zostaną omówione wszystkie istotne kwestie związane ze sportową

rywalizacją, w ramach Turnieju oraz wszelkie sprawy organizacyjne.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Turnieju w każdym czasie bez podania przyczyny. Odwołanie Turnieju nie może stanowić podstaw do

dochodzenia roszczeń od Organizatora. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowań do

Turnieju czy walki Finałowej.

 UNDERGROUND BOXING NIGHT